Warning: Use of undefined constant P_WARNING - assumed 'P_WARNING' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/carinio2/domains/oiu.katowice.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 404

Warning: Illegal string offset 'page_id' in /home/carinio2/domains/oiu.katowice.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 466

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/carinio2/domains/oiu.katowice.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 491

Warning: Illegal string offset 'page_id' in /home/carinio2/domains/oiu.katowice.pl/public_html/uri-parser-qsa.class.php on line 195

Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, string given in /home/carinio2/domains/oiu.katowice.pl/public_html/uri-parser-qsa.class.php on line 73

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/carinio2/domains/oiu.katowice.pl/public_html/uri-parser-qsa.class.php on line 212
Postępowanie kwalifikacyjne : Południowa Okręgowa Izba Urbanistów z siedzibą w Katowicach

Południowa Okręgowa Izba Urbanistów z siedzibą w Katowicach

małopolskie | świętokrzyskie | śląskie | podkarpackie

Postępowanie kwalifikacyjne

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

 25 lipca Krajowa Rada Izby Urbanistów Uchwałą Nr 12/2009 zmieniła Regulamin postępowania kwalifikacyjnego przyjęty Uchwałą Nr 13/2005 z dnia 21 marca 2005 r. Jednolity tekst Regulaminu stanowi załącznik do Uchwały Nr 12/2009. Uchwała zmieniająca, a tym samym i Regulamin wchodzą w życie od dnia 1 września 2009 r.

Ponadto: Uchwałą Nr 14/2009 z dnia 25 lipca 2009 r. Rada Krajowa określiła zasady dokumentowania przygotowania zawodowego osób ubiegających się o przynależność do Izby Urbanistów.

Opieczętowaną książkę praktyk można odebrać po uprzednim umówieniu się telefonicznym w biurze Izby.

Uchwałą Nr 13/2009 z dnia 25 lipca 2009 r. Rada Krajowa określiła wymagania stawiane członkowi Izby Urbanistów prowadzącemu przygotowanie zawodowe osoby ubiegającej się o przynależność do Izby Urbanistów.

Osoby, które nie spełniają wymogów §1 Uchwały Nr 13/2009 KRIU, tj. między innymi, nie są członkami Izby od 5 lat, powinny zgodnie z §7, w terminie do 30 września br. zgłosić fakt prowadzenia przygotowania zawodowego do Rady Okręgowej ZOIU. W przypadku nie przesłania takiego zgłoszenia okres ten, nie będzie uwzględniony do praktyki zawodowej w postępowaniu kwalifikacyjnym.

__________________________ 

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 12/2009 KRIU z dnia 25 lipca 2009 r.

Regulamin określa:
Rodzaje prac związanych z gospodarką przestrzenną uprawniających do ubiegania się o wpisanie na listę członków Izby Urbanistów – art. 5 ust. 3 pkt 3 – 5 w związku z art. 2 ust. 3 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42, ze zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.),
Sposób dokumentowania przygotowania zawodowego osób ubiegających się o przynależność do Izby Urbanistów, Sposób i tryb przeprowadzania egzaminu, o którym mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego obowiązuje w postępowaniach prowadzanych w pierwszej instancji przez okręgowe komisje kwalifikacyjne oraz w postępowaniach prowadzonych w drugiej instancji przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną.

Wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne określa uchwała Nr I/11/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Urbanistów z dnia 29 czerwca 2002r (z późniejszymi zmianami).

__________________________

Postępowanie Kwalifikacyjne – Pytania i Odpowiedzi

__________________________ 

PLIKI:

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego – obowiązujący od 1 września 2009r. 

Uchwała Nr 13/2009 Krajowej Rady Izby Urbanistów z dnia 25 lipca 2009 r. w sprawie określenia wymagań stawianych członkowi Izby Urbanistów prowadzącemu przygotowanie zawodowe osoby ubiegającej się o przynależność do Izby Urbanistów 

Uchwała Nr 14/2009 Krajowej Rady Izby Urbanistów z dnia 25 lipca 2009 r. w sprawie dokumentowania przygotowania zawodowego osób ubiegających się o przynależność do Izby Urbanistów 

Uchwała Nr I/11/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Urbanistów z dnia 29 czerwca 2002r w sprawie wysokości opłat na rzecz Izby Urbanistów i zasad ich podziału pomiędzy budżety izb okręgowych a budżet Izby Krajowej – tekst jednolity

Wniosek o wydanie Książki praktyki zawodowej

Wniosek o wpis na listę członków POIU – dla osób posiadającyh uprawnienia urbanistyczne oraz uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym

Wniosek o wpis na listę członków POIU – dla osób nie posiadających uprawnień

Problematyka egzaminu ze znajomości przepisów prawnych dotyczących gospodarki przestrzennej

Problematyka egzaminu z zakresu praktycznego zastosowania wiedzy urbanistycznej

|877 views |