Warning: Use of undefined constant P_WARNING - assumed 'P_WARNING' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/carinio2/domains/oiu.katowice.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 404

Warning: Illegal string offset 'p' in /home/carinio2/domains/oiu.katowice.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 466

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/carinio2/domains/oiu.katowice.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 491

Warning: Illegal string offset 'p' in /home/carinio2/domains/oiu.katowice.pl/public_html/uri-parser-qsa.class.php on line 195

Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, string given in /home/carinio2/domains/oiu.katowice.pl/public_html/uri-parser-qsa.class.php on line 73

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/carinio2/domains/oiu.katowice.pl/public_html/uri-parser-qsa.class.php on line 212
Rzeczoznawca Izby Urbanistów : Południowa Okręgowa Izba Urbanistów z siedzibą w Katowicach

Południowa Okręgowa Izba Urbanistów z siedzibą w Katowicach

małopolskie | świętokrzyskie | śląskie | podkarpackie

Rzeczoznawca Izby Urbanistów

Posted on | kwiecień 21, 2011 | 155 views | No Comments

Kryteria oceny spełnienia warunku „posiadania znaczącego dorobku praktycznego w zakresie urbanistyki”, o którym mowa w 2 ust. 1 pkt 2 Regulaminu nadawania tytułu „Rzeczoznawca Izby Urbanistów”

1. „Kryteria” stanowią materiał pomocniczy przy badaniu spełnienia warunków pozwalających na nadanie tytułu „Rzeczoznawca Izby Urbanistów

2. Kryteria będą okresowo analizowane, korygowane i uzupełniane, po uzyskaniu opinii okręgowych komisji kwalifikacyjnych.

3. Kryteria oceny posiadania znaczącego dorobku praktycznego w zakresie urbanistyki, przedstawionego przez Kandydata do tytułu rzeczoznawcy:

1) ponadprzeciętna znajomość przedmiotu zawodu, potwierdzona w szczególności:

a) studiami podyplomowymi,

b) stopniami naukowymi lub tytułem naukowym,

c) nagrodami resortowymi, wojewódzkimi lub innymi, za twórczy wkład w planowanie rozwoju gminy, regionu, kraju lub twórcze rozwiniecie metod planowania i zagospodarowania przestrzennego;

2) ponadprzeciętne doświadczenie zawodowe, polegające na wykonanych opracowaniach studialnych lub planistycznych o wysokim stopniu trudności, charakteryzujące się m.in.:

a) wieloskalowością prac w skali lokalnej lub regionalnej lub krajowej,

b) różnorodnością problematyki w wykonanych opracowaniach, np. projekty biurowców i studia w zakresie kształtowania obszarów śródmiejskich miast, kształtowania terenów sportu i wypoczynku, projektowania stref przemysłowych, w tym stref ekonomicznych lub parków przemysłowych, złożonych rozwiązań drogowych i innych,

c) specjalizacją w zakresie wybranej profilowanej problematyki np. kształtowania śródmieść, polityki kształtowania struktury terenów wiejskich, ochrony i kształtowania środowiska, komunikacji, ochrony wartości kulturowych, przekształceń obszarów zdegradowanych w tym pogórniczych, i innych,

d) wysokim stopniem trudności ze względu na uwarunkowania: np. przyrodnicze, społeczne, funkcjonalne, techniczne, przestrzenne, występujące konflikty lub progi rozwojowe;

3) potwierdzenie autorytetu zawodowego kandydata, w szczególności poprzez:

a) powołanie do komisji urbanistyczno — architektonicznej,

b) pełnienie funkcji sędziego w konkursach urbanistycznych,

c) uzyskanie nagród w konkursach urbanistycznych,

d) powierzenie sporządzania opinii lub koreferatów do opracowań planistycznych lub decyzji administracyjnych, przez organy jednostek samorządu terytorialnego,

e) powołanie do komisji eksperckich, opracowujących np. założenia programów, kontraktów regionalnych, aktów prawnych,

f) udział (prezentacja) w wystawach opracowań (prac) planistycznych;

4) efektywna i ponadprzeciętna aktywność zawodowa, potwierdzona w szczególności:

a) uczestnictwem w seminariach problemowych, np. referat, zamówiony głos w dyskusji, kierowanie panelem dyskusyjnym,

b) działalnością publicystyczną naukową lub dydaktyczną na uczelniach wyższych,

c) doradztwem organom samorządowym i rządowym)

d) uzyskanymi referencjami, wystawionymi przez zamawiających prace planistyczne, w których zamawiający wyraża uznanie z tytułu wykonanej pracy;

5) doświadczenie zawodowe polegające na kierowaniu zespołami projektowymi:

a) w własnej firmie projektowej, lub

b) w biurze projektowym (kierownik pracowni, zespołu, główny projektant), lub

c) pełnienie funkcji dyrektora wydziału architektury i urbanistyki (lub jego odpowiednika) na szczeblu gminy, powiatu lub województwa;

6) praktyka zawodowa poza granicami kraju (co najmniej rok), w szczególności szkolenia, praca, staż zagraniczny;

7) uzyskane odznaczenia resortowe i wojewódzkie lub stowarzyszeniowe za osiągnięcia zawodowe;

8 ) posiadanie innych dowodów świadczących o uznaniu znajomości przedmiotu, w szczególności status rzeczoznawcy TUP, rzeczoznawcy w dziedzinie zabytków nieruchomych, rzeczoznawcy majątkowego itp.

Warunek  „posiadania znaczącego dorobku praktycznego w zakresie urbanistyki” uznaje się za spełniony, po wykazaniu, co najmniej pięciu opisanych cyfrowo kryteriów.

Comments

Leave a Reply