Południowa Okręgowa Izba Urbanistów z siedzibą w Katowicach

małopolskie | świętokrzyskie | śląskie | podkarpackie

List

Pismo Prezesa Krajowej Izby Urbanistów Pana Jacka Sztechman skierowane na ręce Przewodniczącego Rady POIU:
 Szanowny Panie Przewodniczący 
Serdecznie dziękuję w imieniu Krajowej Izby Urbanistów za współpracę w sporządzeniu opinii dotyczącej projektu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W szczególności składam wyrazy uznania dla kol. Barbary Zastawniak, która w sposób bardzo fachowy, syntetyczny i czytelny dokonała bardzo wnikliwej [...]

OPRACOWANIA PLANISTYCZNE W ŚWIETLE ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI PRAWA

W dniu 17 czerwca br. odbyło się seminarium szkoleniowe Południowej Okręgowej Izby Urbanistów pt.: OPRACOWANIA PLANISTYCZNE W ŚWIETLE ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI PRAWA.  
Omówione zostały zagadnienia dotyczące aktualnego orzecznictwa nadzorczego i sądowo – administracyjnego dotyczącego zasad planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz zasad stosowania obowiązujących przepisów prawnych z zakresu planowania przestrzennego przy sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania [...]

Stuttgart

Ustawa…

Informujemy o najświeższej zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wprowadza ona dość liczne i znaczące zmiany zarówno w terminologii, jak i procedurach sporządzania dokumentów planistycznych. 
Ustawa została podjęta w dniu 25 czerwca 2010r. i jest dostępna pod adresem: http://orka.sejm.gov.pl/opinie6.nsf/nazwa/812_u/$file/812_u.pdf